జాబితా_బ్యానర్

ప్రధాన ప్రాజెక్టులు

టైలింగ్ బదిలీ స్లర్రి పంప్
టైలింగ్స్ స్లర్రి పంపును బదిలీ చేస్తాయి
టైలింగ్ బదిలీ మైనింగ్ స్లర్రిపంప్
సబ్మెర్సిబుల్ స్లర్రిప్ ump
మధ్య ధాతువు గుజ్జు బదిలీ పంపు
FGD
FGD పంప్ అప్లికేషన్ సైట్
నిలువు పంపు అప్లికేషన్
P1020726